Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.gci.strzelceopolskie.pl/fundusze_zewnetrzne/Rewitalizacja_obiektow_sportowych_w_gminie_Strzelce_Opolskie
Drukuj grafikę : tak / nie

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie

 Dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja obiektów sportowych w Gmienie Strzelce Opolskie"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na tala 2014-2020
Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0006/21-00

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt obejmuje rewitalizację obiektów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie jako uzupełnienie działań związanych z rozwiązaniem problemów społecznych. Główne zadania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu to: termomodernizacja hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich, rewitalizacja "Ogródka Jordanowskiego" w Strzelcach Opolskich oraz modernizacja hali sportowej przy PSP nr 1 ul. Kozielska 34 w Strzelcach Opolskich. Poprzez przygotowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej możliwe będzie stworzenie przestrzeni integracji społeczności lokalnej.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Calkowita wartość: 1 322 389,14 zł
 
Kwota dofinansowania: 699 940,57 zł

 

TERMIN REALIZACJI

 

Marzec 2023